A parazita művész egy másik tájat ábrázoljon


A parazita művész egy másik tájat ábrázoljon. Kortárs alkotók kiállítása nyílik a Műcsarnokban Walter Benjamin: A ha férgeim vannak, mit tegyek a technikai reprodukálhatóság korában A szépművészetek megalapozása és különböző fajtáinak meggyökerezése olyan időkre megy vissza, amelyek a miénktől nagymértékben különböztek, s olyan emberekre, akiknek a dolgok és viszonyok fölötti hatalma a miénkhez képest elenyésző volt.

Az az ámulatba ejtő fejlődés viszont, amely az eszközeink alkalmazkodóképessége és pontossága terén tapasztalható, a közeljövőben a szépség antik iparának nagymérvű változását helyezi kilátásba.

Minden művészetnek megvan az a fizikai része, amit már nem lehet úgy szemlélni és tárgyalni, mint korábban, ami már nem vonhatja ki magát a mai tudomány és a mai gyakorlat hatásai alól. Húsz év óta sem a tér, sem az idő, sem az anyag nem ugyanaz, ami korábban volt.

Fel kell készülnünk rá, hogy ezek a nagy újdonságok a művészetek technikáját mindenestől átalakítják, ezáltal befolyásolják magát az invenciót, s meglehet, hogy végül a művészet fogalma is a legvarázslatosabb változáson esik át. Paul Valéry: Pièces sur l'art.

A parazita művész egy másik tájat ábrázoljon.

Marx úgy alakította vizsgálatait, hogy azok prognosztikus értékre tettek szert. A kapitalista termelést meghatározó alapvető viszonyokig ment vissza, s ezek bemutatása nyomán kirajzolódott mindaz, ami a kapitalizmusról a későbbiekben még feltételezhető.

Az elemzésből kiderült, hogy nem csupán a proletárok egyre fokozódó kizsákmányolása feltételezhető, hanem az is, hogy e termelési mód végül létrehozza azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik önmaga megszüntetését. A felépítmény átalakulása, amely az alapénál sokkal lassabban zajlik, több mint fél évszázadot igényelt ahhoz, hogy a kultúra valamennyi területén érvényre juttassa a termelés feltételeiben bekövetkezett változást.

Az, hogy ez milyen formában történt, csak manapság állapítható meg. Ezekkel a megállapításokkal szemben jogosan merülnek fel bizonyos prognosztikus igények. Ezeknek az igényeknek elsősorban nem a proletáriátus hatalomátvételét követő művészetéről szóló tézisek felelnek meg — nem szólva az osztály nélküli társadalom művészetéről - hanem sokkal inkább azok, melyek a művészetnek a jelenlegi termelési viszonyok közt végbemenő fejlődési tendenciáit mutatják ki.

Ezek dialektikája a felépítményben nem kevésbé feltűnő, mint a gazdaságban. Helytelen lenne tehát lebecsülni az effajta tézisek ütőképességét.

a parazita művész egy másik tájat ábrázoljon

Félresöpörnek számos átörökített fogalmat, mint alkotás és zsenialitás, örök érték és titok. Olyan fogalmak ezek, melyek ellenőrizetlen és pillanatnyilag nehezen ellenőrizhető alkalmazása a tényanyag fasiszta értelemben vett feldolgozásához vezet. A továbbiakban újonnan bevezetett művészetelméleti fogalmak abban különböznek a használatban lévőktől, hogy tökéletesen alkalmatlanok a fasizmus céljaira.

Ezzel szemben felhasználhatók a művészetpolitikában forradalmi követelések megfogalmazására. I [ top ] A műalkotás alapvetően mindig reprodukálható volt. Amit emberek hoztak létre, azt emberek mindenkor utánozhatták is.

Ilyen utánzatokat készítettek a művésztanoncok gyakorlás céljából, mesterek a művek terjesztése érdekében, végül pedig kívülállók a nagy haszon reményében.

Ezzel szemben a műalkotás technikai reprodukciója új jelenség, mely a történelem során megszakításokkal, egymástól időben távoli hullámokban, ám egyre erőteljesebben érvényesül. A görögök a műalkotás technikai reprodukciójának csupán két módját ismerték: az öntést és a veretet.

A műalkotások közül csupán a bronztárgyakat, a terrakottát és az érmeket tudták tömegesen előállítani. Minden más egyedi volt és technikailag reprodukálhatatlan. A fametszettel először a grafika vált technikailag reprodukálhatóvá. Hosszú időbe telt, a parazita művész egy másik tájat ábrázoljon a nyomtatás révén az írás is eljutott idáig.

Művészeti élet a paraziták áttekintése alapján

Tudjuk, milyen óriási változást hozott az irodalomban a nyomtatás, vagyis az írás technikai reprodukálhatósága. Mennyit kell sózni zsírral a paraziták elpusztítására Ezek persze csak egyes, jóllehet kitüntetetten fontos, kivételes esetei az itt világtörténeti léptékben vizsgált jelenségnek. A középkorban a fametszet mellett megjelenik a rézmetszet és a rézkarc, majd a A litográfiával a reprodukciós technika alapvetően új szintre jut.

Ez a jóval egyszerűbb eljárás, amely a rajz kőre történő felvázolásában tér el a fatömbbe véséstől illetve a rézlapra maratástól, első ízben tette lehetővé, hogy a grafika ne csupán tömegesen mint korábbanhanem nap mint nap új formákban vihesse piacra termékeit. A grafika a litográfiának köszönhetően válhatott a hétköznapok illusztratív kísérőjévé. A nyomtatással kezdett lépést tartani.

Ám ebben a kezdeti állapotban, alig néhány évtizeddel a kőnyomtatás feltalálása után, máris túlszárnyalta a fényképezés. A képi reprodukció folyamatában először a fényképezés tehermentesítette a kezet azoktól a legfontosabb művészi feladatoktól, melyek ezután kizárólag a lencsébe pillantó szemre hárultak.

Minthogy a szem mindent gyorsabban ragad meg a rajzoló kéznél, a képi reprodukció folyamata olyan szédítően felgyorsult, hogy már lépést tudott tartani a beszéddel. A filmoperatőr a műteremben, gépét tekerve ugyanazzal a sebességgel rögzíti a emberi körférgek hossza, amellyel a színész beszél. Ha a litográfiában virtuálisan ott rejtőzött a képes újság, úgy a fotográfiában benne rejlett a hangosfilm.

A múlt század végén fogtak hozzá a hang technikai reprodukciójához. Ezek az azonos célra irányuló fáradozások olyan helyzetet előlegeztek meg, melyet Paul Valéry Marsa Alam pasziánsz következőképpen jellemez: "Ahogy a víz, a gáz, az elektromos áram egy szinte észrevétlen kézmozdulatra a távolból lakásunkba érkezik, hogy kiszolgáljon minket, úgy fognak majd ellátni bennünket képekkel vagy a parazita művész egy másik tájat ábrázoljon, melyek egy apró mozdulatra, szinte egyetlen jelre betoppannak, majd éppígy ismét távoznak tőlünk.

E szint vizsgálatakor mi sem tanulságosabb, mint az, hogy két különböző megjelenési formája — a műalkotás reprodukciója és a filmművészet — hogyan hat vissza a művészet hagyományos formájára. II [ top ] A parazita művész egy másik tájat ábrázoljon a lehető legtökéletesebb reprodukcióból is hiányzik egyvalami: a műalkotás Itt és Most-ja — egyszeri jelenléte azon a helyen, ahol van.

Ám semmi máson, mint éppen ezen az egyszeri jelenléten ment végbe féregtojások a torokban a történelem, amelynek fennállása során alávetettje volt. Ide számítanak az idők során fizikai struktúrájában elszenvedett változások csakúgy, mint az őt érintő váltakozó birtokviszonyok. Az eredeti mű Itt és Most-ja alkotja valódiságának fogalmát. Egy bronzból készült mű patináján végzett kémiai elemzés hozzájárulhat ahhoz, hogy megállapítsák valódiságát.

Ennek megfelelően egy középkori kézirat hitelességének megállapítását szolgálja az a bizonyíték, hogy valamelyik A valódiság egész területe kivonja magát a technikai — és persze nem csak a technikai — reprodukálhatóság alól.

Ennek kettős oka van. Először is a technikai reprodukció önállóbbnak bizonyul az eredeti művel szemben, mint a manuális. A fénykép esetében például kiemelheti az eredeti kép olyan aspektusait, amelyek csak a beállítható és szemszögét önkényesen megválasztó lencse számára hozzáférhetők, az emberi szem számára a parazita művész egy másik tájat ábrázoljon nem.

Vagy bizonyos eljárások segítségével — mint a nagyítás vagy a lassítás — olyan képeket képes rögzíteni, amelyek a természetes optika előtt rejtve maradnak. Ez tehát az egyik ok.

A parazita művész egy másik tájat ábrázoljon, Kezelje az epehólyagot férgek ellen

A másik az, hogy a technikai reprodukció az eredeti alkotás leképezését olyan helyzetekbe hozhatja, amelyek magával az eredetivel sem érhetők el. Mindenekelőtt lehetőséget nyújt arra, hogy elébe menjen a befogadónak, történjék ez akár fénykép, akár hanglemez formájában. Vida Lajos: Egy vándorzenész esztétikája A katedrális elhagyja helyét, hogy egy műbarát dolgozószobájában leljen befogadásra. Cordyceps parazita az emberben koncertteremben vagy a szabad ég alatt előadott kórusmű a szobában ülve meghallgatható.

Habár azok a körülmények, amelyek közé a műalkotás technikai reprodukciójának terméke kerülhet, amúgy nem veszélyeztetik a mű megmaradását, mindenesetre megfosztják Itt és Most-jától. Jóllehet ez nemcsak a műalkotásra érvényes, hanem például a parazita művész egy másik tájat ábrázoljon filmen a néző előtt elsuhanó tájra is, a művészet tárgyán végbemenő folyamat révén egy olyan rendkívül érzékeny magot érint, amely a természeti tárgynál sohasem ilyen sebezhető.

Ez a mag a a parazita művész egy másik tájat ábrázoljon. Egy dolog valódisága mindannak a foglalata, ami eredetétől fogva áthagyományozható benne, anyagi tartósságától történeti tanúságáig.

a parazita művész egy másik tájat ábrázoljon

Minthogy az utóbbi az előbbin alapul, a reprodukcióban, ahol az előbbi elsikkad, meginog az utóbbi, a dolog történeti tanúságtétele is. Persze csak ez; ám ami ilymódon ingadozni kezd, az nem más, mint a dolog autoritása. Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag. A Kilenc műteremből című tárlat első termében Kapitány András munkái láthatók Parazita címmel.

Kimondhatjuk, hogy ami a műalkotás technikai reprodukálhatóságának korában szertefoszlik, az a mű aurája. A folyamat szimptomatikus; jelentősége messze túlmutat a művészet területén. Általánosan úgy fogalmazhatunk, hogy a reprodukciós technika kivonja a reprodukáltat a hagyomány birodalmából.

  • Megnyitó:
  • Művészeti élet a paraziták áttekintése alapján Posted on

Amennyiben a reprodukciót sokszorosítja, egyszeri előfordulását tömegessel helyettesíti. S mivel lehetővé teszi, hogy a reprodukció a befogadó mindenkori szituációjának megfelelően jelenjék meg, a reprodukáltat aktualizálja.

a parazita művész egy másik tájat ábrázoljon

Ez a két folyamat a hagyományozás súlyos megrendüléséhez vezet — a tradíció megrendüléséhez, ami az emberiség jelenlegi válságának és megújulásának a fonákja. E történések szorosan összefüggnek napjaink tömegmozgalmaival, melyeknek legtekintélyesebb ügynöke a film. A film társadalmi jelentősége még legpozitívabb formájában sem, sőt épp abban nem képzelhető el e romboló, katartikus összetevő: a kulturális örökség tradicionális értékének likvidálása nélkül.

Ez a jelenség a nagy történelmi filmeknél a legkézzelfoghatóbb. Az összes legenda, mitológia, az a parazita művész egy másik tájat ábrázoljon mítosz, minden vallásalapító, sőt minden vallás III [ top ] A nagy történelmi korszakokon belül az emberi közösség létezésmódjának egészével együtt észlelési módja is megváltozik. Azt a módot és formát, ahogyan az emberi észlelés szerveződik — azt a közeget, amelyben az észlelés végbemegy - nemcsak a természet határozza meg, hanem a történelem is.

A népvándorlás korának, melyben a késő római iparművészet és a bécsi Genezis létrejött, nemcsak a művészete tért el az antikvitásétól, hanem az észlelésmódja is. Barnás Ferenc: bagatell Az író első könyvének Az élősködő hőse szintén egy parazita volt, útja szenvedés és gyötrődés, nem egyszer a halállal való szembenézés, látomások, álmok között vezet elmeorvos helyett az írósághoz. Személyiségének széthullása sokkal tragikusabb, megrázóbb, mint a második könyv, a bagatell magányos hősének önelvesztése.

a parazita művész egy másik tájat ábrázoljon

A Bécsi Iskola nagy tudósai, Riegl és Wickhoff, akik a korszak művészetére teljes súlyával rátelepedő klasszikus hagyomány ellen hadakoztak, elsőként jutottak arra a gondolatra, hogy a művészetből következtessenek az adott történelmi korban érvényes észlelés szerveződésére. Felismeréseiknek nagy horderejük ellenére határt szabott, hogy e kutatók megelégedtek azoknak anthelmintikus tabletta formális jegyeknek a kimutatásával, melyek a késő római korra jellemző észlelés sajátjai.

Nem próbálták meg — s tán nem is reménykedhettek benne, hogy sikerülhet — kimutatni azokat a társadalmi átalakulásokat, melyek az észlelés ezen változásaiban fejeződnek ki.

A jelenben már kedvezőbbek az effajta felismerés feltételei. Ha korunkban az észlelés közegében bekövetkezett változások az aura megszűnéseként foghatók fel, akkor ennek kimutathatók a társadalmi feltételei. Ajánlatos az aura fogalmát, melyet fentebb a történelmi objektumok kapcsán vetettünk fel, a természeti tárgyak aurájának fogalmán illusztrálni. Ez utóbbit így definiálhatjuk: egyszeri felsejlése valami távolinak, legyen a jelenség bármilyen közel.

Megpihenve egy nyári délután tekintetünkkel követjük a horizonton kirajzolódó hegyvonulatot, vagy a faágat, mely árnyékot vet a nyugvó alakra — ez annyit jelent, hogy belélegezzük a hegyek és az ág auráját. E leírás nyomán könnyen belátható az aura mostani szertefoszlásának társadalmi meghatározottsága.

Ebben két körülmény játszik közre; mindkettő szorosan összefügg a tömegek jelentőségének növekedésével korunk életében.

a parazita művész egy másik tájat ábrázoljon

A jelenkori tömegeknek éppolyan szenvedélyes óhaja, hogy a dolgok térben és emberileg is "közelebb kerüljenek" hozzá, [ 6 ] mint az a törekvése, hogy bármely helyzet egyszeriségén reprodukciójának felvételével kerekedjék felül. Nap nap után egyre sürgetőbb az igény, hogy a kép, jobban mondva a másolat, a reprodukció formájában a tárgy közvetlen közelről váljon birtokolhatóvá.

S a reprodukció, ahogyan azt a képes magazinok és filmhíradók kínálják, félreismerhetetlenül különbözik a képtől. Az utóbbiban az egyszeriség és a tartósság éppoly szorosan összetartozik, mint az előbbiben a pillanatnyiság és a megismételhetőség.

a parazita művész egy másik tájat ábrázoljon

A tárgy héjának lehántása, az aura szétzilálása olyanfajta észlelést jelez, melynek "a világban lévő egyformaság iránti érzéke" odáig fejlődött, hogy a reprodukció révén az egyszeriből is az egyformaságot nyeri ki. Kortárs alkotók kiállítása nyílik a Műcsarnokban NOOL Így mutatkozik meg a szemlélet terén az, ami az elmélet terén a statisztika egyre növekvő jelentőségében válik kézzelfoghatóvá.

Művészeti élet a paraziták áttekintése alapján

A realitás irányultsága a tömegre és a tömeg irányultsága a realitásra, mind a gondolkodás, mind a szemlélet tekintetében beláthatatlan horderejű folyamat.

IV [ top ] A műalkotás egyedisége azonos a hagyomány összefüggésrendszerébe történt beágyazottságával. Maga ez a hagyomány persze nagyonis eleven, rendkívül változékony. Egy antik Vénusz-szobornak például más volt a hagyomány-kapcsolata a görögöknél, akik kultusz tárgyává tették, articsóka paraziták ellen a középkori egyházi személyeknél, akik veszélyes bálványt láttak benne.

Ami azonban mindkét esetben azonos módon jelent meg, az a szobor egyszerisége, más szóval aurája volt. A műalkotás beágyazása a hagyomány kapcsolatrendszerébe eredetileg a kultuszban fejeződött ki. Mint tudjuk, a legrégibb műalkotások kezdetben mágikus, utóbb valamely vallási rituálé szolgálatában álltak.